org.apache.lucene.facet.taxonomy.writercache

Interface TaxonomyWriterCache