org.apache.lucene.analysis.th
Classes 
ThaiAnalyzer
ThaiWordFilter
ThaiWordFilterFactory