org.apache.lucene.facet.taxonomy.writercache
Interfaces 
TaxonomyWriterCache